• 35 mm 等效焦距 (APS-C)

    30

   • 遮光罩類型

    花型,卡口式結構

   • 接環

    Sony E 接環

   • 最小光圈 (F)

    22

   • 最大光圈 (F)

    1.8

   • 增距鏡頭相容性 (x1.4)

    -

   • 光圈葉片

    9

   • 影像穩定系統 (STEADYSHOT)

    - (與機身整合)

   • 增距鏡頭相容性 (x2.0)

    -

   • 濾鏡直徑 (MM)

    67

   • 視角 (APS-C)

    70 1

   • 格式

    35 mm 全片幅

   • 最短對焦距離

    0.19 m (自動對焦),0.18 m (手動對焦) (0.63 ft (自動對焦),0.59 ft (手動對焦))

   • 焦距 (mm)

    20

   • 視角 (35 mm)

    94

   • 最高放大倍率 (x)

    0.20 (自動對焦),0.22 (手動對焦)

   • 圓形光圈

   • 鏡頭組成群數 / 枚數

    12-14

   • 重量

    373 g (13.2 oz)

   • 尺寸 (直徑 x 長度)

    73.5×84.7 mm (3 × 3 3/8 英吋)

  • 遮光罩 (型號):ALC-SH162
  • 鏡頭前蓋: ALC-F67S
  • 鏡頭背蓋: ALC-R1EM
  • 攜行包