• 35 mm 等效焦距 (APS-C)

    75 mm

   • 遮光罩類型

    花型,卡口式結構

   • 接環

    Sony E 接環

   • 最小光圈 (F)

    16

   • 最大光圈 (F)

    1.4

   • 光圈葉片

    11

   • 影像穩定系統 (STEADYSHOT)

    - (與機身整合)

   • 補償效果

    - (以機身支撐)

   • 濾鏡直徑 (MM)

    72 mm

   • 視角 (APS-C)

    32° 1

   • 格式

    35 mm 全片幅

   • 最短對焦距離

    0.45 m

   • 焦距 (mm)

    50 mm

   • 視角 (35 mm)

    47°

   • 最高放大倍率 (x)

    0.15 倍

   • 圓形光圈

   • 鏡頭組成群數 / 枚數

    9 / 12

   • 重量

    778 g

   • 尺寸 (直徑 x 長度)

    83.5 x 108 mm

  • 遮光罩 (ALC-SH143)
  • 鏡頭前蓋 (ALC-F72S)
  • 鏡頭後蓋 (ALC-R1EM)
  • 鏡頭袋